TEMFED Akademi Hakkında

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu;

Emlak Müşavirlerinin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan gerçek ve tüzel kişilere ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Federasyonun amacı, çalışma koşulları ve biçimleri;

Mesleğin kamuoyunda tanıtılmasına, temin ve fonksiyonun gereklerini açıklamak için basın ve yayın organları ile işbirliği yapmak, meslek onurunu korumak ve mesleki standartlar için gerekli tedbirleri almak,

Emlak Müşavirliğinin uygulamadaki mesleki etik kuralların, standartların ve sertifikasyon koşullarının geliştirilmesi ve muhafaza edilmesini sağlamak, mesleki lisanslama çalışmalarını yapmak, bununla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

Emlak Müşavirliğinin amacına yönelik gayrimenkul değerlemesi (ekspertizlik) saptamalarını sağlama, mesleki konular ve mesleki gelişimi sağlamaya yönelik kurslar, paneller, konferanslar düzenlemek, sertifikasyon ve lisanslamaya yönelik eğitimler vermek, bu amaçlarla ilgili olarak kurumlar arası işbirliği yapmak, amaçlarını gerçekleştirmek için ticari işletme, vakıf ve kooperatif kurmak, konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, üye olmak, uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki konfederasyonlara üye olmak ve bu konfederasyonlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

Emlak Müşavirliği ile ilgili konularda ülkemizi dış ülkelere tanıtmak için gerekli düzenlemeleri ve girişimleri yapmak, bu konuda çalışan benzer federasyon, konfederasyon ve organizasyonlar ile ortak çalışmalara katılmak. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde mesleki projelere girmek, proje kredileri almak, kullanmak, yerli ve yabancı bağış kabul etmek, meslekle ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik gibi çalışmaları düzenlemek, bunları hazırlamak ve çalışmalara katılmak, 

Emlak Müşavirliğinin yurt genelinde standardizasyonunun sağlanması amacıyla, üye meslek derneklerinin, emlak müşavirlerinin çalışmalarına ve hizmetlerine yönelik alım, satım, kiralama, ekspertizlik ve danışmanlık ücretlerini belirlemek, mesleği temsile yönelik amblem, rumuz ve ibareler ile kullanılması zorunlu ortak uygulamaları belirlemek ve bunların üye meslek derneklerin ve üyelerinin kullanımına sunmak,

Anayasa ve yürürlükteki kanunlar çerçevesinde amaçları ile ilgili mesleki tesisler meydana getirmek (lokal ve sosyal tesis açmak) bunları işletmek veya bulunanlara iştirak etmek,

Üyelerinin her türlü resmi ve özel kurumlar ile olan ilişkilerine yardımcı olmak, anlaşma yollarını temin etmek,

Üyelerin maddi ve manevi haklarını ilgililerin nezdinde korumak ve gerekli işlemleri yapmak, üyeler arasında ekonomik ve sosyal dayanışmayı sağlamak, bunlarla ilgili yardımlaşma sandığı kurmak, mesleki sigorta sistemi oluşturmak,

Emlak Müşavirleri faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi konularında inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak ve sivil toplum kuruluşları ve mesleki konularda araştırmalar yapmak için üyelerini yurt dışına göndermek,

Emlak Müşavirliği danışmanlık hizmeti vermek. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, Emlak Müşavirleri için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak.

Emlak Müşavirliğine yönelik hizmetleri yürüten ve katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara destek vermek, bu kişi ve kuruluşlar için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, kitap, dergi, bülten vs. yayınlarda bulunmak, iletişim hizmetleri vermek,

Tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için ticari işletmeler kurmak ve işletmek, Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan menkul ve gayrimenkulleri almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak,

Üyeleri arasındaki beşeri münasebetlerin gelişmesini ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak,

Mesleki gelişimin sağlanması ve gelişmiş ülkelerdeki seviyesine ulaştırılmasını sağlamak amacı ile lise, üniversite, enstitü gibi eğitim, öğretim ve araştırma kurumları ile ilişki kurmak, bunların bünyesinde amaca yönelik bölümler açılmasını sağlamak.

Federasyonumuz bünyesinde; gerçekleştirilecek Uzaktan Eğitim Programlarına ilişkin kursların ve bu kapsamdaki faaliyetlerin, yukarıda belirtilen amaçlara uygun biçimde kurulacak bir iktisadi işletme vasıtasıyla yürütülmesi hedeflendiğinden, bu nedenle ve bu amaçlar doğrultusunda “Emlak Akademisi” olarak anılacak İktisadi İşletmenin kurulması gerçekleştirilmiş, işletmenin ismi ile Federasyonun amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için aşağıda, sayılan konularda gelir elde etmek amacına yönelik faaliyetlerini içeren hizmet kapsamı belirtilmiştir.

TEMFED Emlak Akademisi Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi, ismiyle çalışmalarını sürdürmektedir. 

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olarak, TS EN ISO / IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar standardı ve MYK yetkilendirme mevzuatı kapsamında sınav (ulusal yeterliliklere göre ölçme ve değerlendirme) yapmak ve belgelendirme işlemlerini yaparak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek,

Gerekli tedbirleri almak kaydıyla ulusal yeterlilikler kapsamında eğitim vermek,

Belgelendirme süreci ile ilgili tüm kayıtları tutmak, muhafaza etmek ve arşivlemek,

Belgelendirme merkezleri, iş yerlerinde ve diğer yerlerde seminer, konferans, panel, kurs ve benzeri bilimsel mesleki ve teknik düzeyde ulusal ve uluslar arası ve organizasyonlar tertip etmek,

Belgelendirmeye yönelik bilimsel, mesleki ve teknik araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları denetlemek, 

İnternet siteleri, internet portalları kurmak ve bunları işletmek,

Yurt içinde ve yurt dışında; kurs (yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim ya da interaktif eğitim yoluyla), seminer, fuar ve paneller düzenlemek, düzenletmek bu konuda işbirliği ve ortaklıklar yapmak,

Çalışma alanı kapsamında bulunan ulusal ve uluslar arası iktisadi işletmeler ve kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak ve bu ulusal ve uluslar arası iktisadi işletmelerle birliktelik ve kuruluşlara üye olmak, bunlardan mevzuatın öngördüğü koşullara riayet ederek bağış ve yardımlar almak,

Temsil, gezi, kermes, sergi vb. sosyal faaliyet organizasyonlarında bulunmak,

Amaca uygun gayrimenkul almak, satmak, kiraya verme yada kiraya tutma,

Ekspertizlik ve bilirkişilik hizmetleri yapmak ve yaptırmak,

TEMFED EMLAK AKADEMİSİ; Yukarıda belirtilen hizmet kapsamını, yeterli personel ile gerçekleştirmektedir.

TEMFED Akademi Hakkında