T.C. Kimlik No

AKADEMİ STORE

federasyon@emlakakademisi.org

AKADEMİ STORE

  İlgili YönergeUzaktan Eğitim Programı Uygulaması Çerçevesinde Verilen Sertifikalar

 

Madde 15.  Genel Müdürlük ve TEMFED tarafından yürütülen Sertifikaya Dayalı Uzaktan Eğitim Programı çerçevesinde verilen belgeler: yürürlükte bulunan mesleki kanun, yönetmelik, genelge  ve tebliğler kapsamında değerlendirilir.

 

 

 

EMLAK DANIŞMANLIĞI İLE KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA

DANIŞMANLIĞI (MORTGAGE BROKERLIĞI) SERTİFİKA PROGRAMLARI

UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA YÖNERGESİ 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1.Bu yönergenin amacı,Emlak Danışmanlığı ile Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Danışmanlığı (Mortgage Brokerlığı) sertifika programlarının tabi olacağı usul ve esasları belirlemektir.Bu uygulama esasları, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek sertifika düzeyinde uzaktan öğrenim gören kursiyerlere uygulanır.

Dayanak

MADDE 2- Bu Yönerge; 14/06/1973 tarihli ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 05/06/1986 tarihli ve 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, 10/101983 tarihli ve 2149 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Yönetmeliği ve Hayat Boyu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Sertifikaya Dayalı Uzaktan Eğitim İş Birliği Protokolüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Kısaltmalar

MADDE 3-  Bu Yönergede geçen:

MEB                   : Millî Eğitim Bakanlığı''nı,

Genel Müdürlük: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nü

MTAO                : Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu''nu,

TEMFED           : Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu’nu

Kursiyer             : Sertifikaya Dayalı Uzaktan Eğitim Programına katılan kişiyi,

Protokol              :Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu arasında imzalanan protokolü,

Taraflar               :Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu’nu,  ifade eder.

 

Eğitim Takvimi ve Öğretimin Başlatılması

MADDE4. Sertifika Programının eğitim takvimi Genel Müdürlük ve TEMFED tarafından belirlenir. MEB kararları çerçevesinde, sertifika programlarındaki dersler uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılır. 

Kayıt Şartları

MADDE5. Sertifika Programlarına kaydolabilmek için aşağıdaki şartların varlığı aranır:

a)      18 yaşını doldurmuş olmak,

b)      En az lise mezunu olmak. Ancak, Emlak Müşavirliği mesleğini bu yönergenin yayım tarihi itibarıyla fiilen yürütenlerde, belgelendirmeleri halinde, bu şart aranmaz.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

MADDE 6. Sertifika Programına kaydolma hakkını kazanan adayların ön kayıtları yıl içinde kesintisiz olarak alınır, her kurs başlangıcı kesin kayıt yapılmak suretiyle devam eder.

A- TC. Uyruklu Adaylar:

a)   Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürlüğüne hitaben kursa kayıt olma isteğini belirten dilekçe.

b) Öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi,

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

d) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm. boyutlarında 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.

e) Banka dekontu. 

B- Yabancı Uyruklu Adaylar

a) Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürlüğüne hitaben kursa kayıt olma isteğini belirten dilekçe.

b) Öğrenim belgesi; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından alınmış denklik belgesi.

c) Noterden onaylı pasaport örneği.

d)Yeni çekilmiş 4,5x6 cm. boyutlarında 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.

e) Banka dekontu. 

Aday kursiyerlerin, kayıtlarının yapılabilmesi için;

a) Yukarıda sayılan belgeleri eksiksiz olarak TEMFED''e teslim etmeleri,

b) Taraflarca belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmiş olmaları,

c) TEMFED’in kayıt evrakının ve belgelerin tanzimini yaparak Genel Müdürlüğe ulaştırmaları gerekir.

Adaylar, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak MEB ve TEMFED tarafından gerekli görülen diğer belgeleri de okula vermek zorundadırlar.Belgeleri noksan olan adayların kayıtları yapılamaz. Hukuki yönden kursiyerlik durumu kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır. 

Kayıt Silme

MADDE 7. Kursiyer; kendisine tanınan sınav haklarını kullandığı halde başarılı olmamış ise kaydı MEB kararı ile silinir. Kaydı silinen kursiyer herhangi bir hak talep edemez

Eğitim-Öğretim Programları 

MADDE8. Kursiyerlerin öğrenimleri sırasında Uzaktan öğretim sistemi ile aldıkları dersler taraflarca belirlenen ilke ve esaslara uygun olarak ilgili Sertifika Programları yöneticilerinin önerileri üzerine, TEMFED ve Genel Müdürlük tarafından uygulanan eğitim programındaki konulara göre hazırlanır.

Öğrenim Süresi

MADDE 9. Sertifika için öğrenim süresi:

a) Emlak Danışmanlığı sertifika programı 120 saat olup, 6 hafta.

b) Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Danışmanı (MortgageBrokerlığı) sertifika programı: 70 saat olup, 3 haftadır. 

Sınavlar

MADDE10. Öğretim sonunda TEMFED ve Genel Müdürlüğün belirleyeceği yer ve zamanda Sertifika Sınavları yazılı olarak, sınav yapacak birim/kurum tarafından Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu yetkilisi ve gözetmen eşliğinde yapılacaktır. Kursiyerlerin 3 (üç) Sertifika Sınav hakları vardır. Kabul edilebilir mazereti bulunan kursiyerlere 13. ve 14. maddeler doğrultusunda 1 (bir) ek sınav hakkı daha verilir. 

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

MADDE 11. Sertifika sınav sonuçları TEMFED ve MEB tarafından internet ortamında açıklanır.

Sınav Sonucuna İtiraz

MADDE 12. Sertifika sınavının sonucuna, ilanı tarihinden itibaren en fazla 7 (yedi) gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, MEB’e verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav yapan birim/kurum tarafından sınav kağıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında bir maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili öğretim elemanının da görüşü alındıktan sonra düzeltilir ve ilan edilir. 

Kabul Edilebilir Bir Mazeret Nedeni İle Sınava Girememe 

MADDE 13. Bu uygulama esaslarında belirtilen ve Genel Müdürlük tarafından kabul edilen bir mazeret nedeniyle sertifika sınavına girememiş olan kursiyerler için bir defaya mahsus olmak üzere bir sonraki sertifika sınavına katılabilir. MEB tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın sertifika sınavına girmeyen kursiyer o sınav hakkını kullanmış ve sınavda başarısız sayılır. Kursiyerin mazeretinin varlığını kanıtlayan belgeleri mazeretinin sona ermesinden itibaren en geç 7(yedi) gün içinde Genel Müdürlüğe veya TEMFED’ e sunması gerekir. Aksi halde bu husustaki başvurusu dikkate alınmaz. 

Haklı ve Geçerli Mazeret Halleri 

MADDE 14. Genel Müdürlük takdirine bağlı ve TEMFED’tarafından kabul edilmiş olmak kaydı ile kursiyere mazeretleri nedeniyle bir defaya mahsus bir sonraki sınavlara katılabilme ve öğrenime ara verme izni verilmesine esas olabilecek mazeret halleri şunlardır.

a) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeni ile kursiyer öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

b) Kendisinin hastalığı, birinci derecede kan ve sıhrî hısımlarının ölümü veya ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile kursiyerin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi.

Kursiyerin mazeretinin varlığını kanıtlayan belgeleri mazeretinin sona ermesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde Genel Müdürlüğe sunması gerekir. Aksi halde bu husustaki başvurusu dikkate alınmaz. 

Başarı Notu ve Başarı Düzeyinin Belirlenmesi

MADDE 15. Sınavlar 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olabilmek için en az 50(elli) puan almak gerekir. 

Sertifika

MADDE 16. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere, sertifika TEMFED ve MEB tarafından birlikte tanzim edilerek verilir. Sertifika ancak bir defa verilebilir. Sertifikanın kaybı halinde yerine geçmek üzere sertifika üzerindeki bilgileri taşıyan ve sertifikanın kaybından dolayı verildiğini belirten bir yazı MTAO tarafından düzenlenir. Sertifikanın verilebilmesi için Genel Müdürlük ve TEMFED tarafından belirlenen mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gereki

Sınav Evrakının Saklanma Süresi 

MADDE 17. Sınav kağıtları, daha uzun süre ile saklanmasına karar verilmiş olmadıkça, son işlem gördükleri tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile elektronik ortamda saklanır ve bu sürelerin sonunda imha edilir.          

Kursiyerlerin Genel Yükümlülükleri ve Tebligat 

MADDE 16. Kursiyerler, kurs süresince web sayfasındaki ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici hüküm, ilke ve esasları bilmek, bunları öğrenmek için kendilerinden beklenen ilgi ve özeni göstermek; öğretim, ders ve sınav programlarına, başarı durumu çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak taraflarca yapılan yazılı ve elektronik duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Kursiyerler usulüne göre yapılmış olan bir duyuruyu web sayfası üzerindeki gerekli alanda görmediklerini ileri süremezler. 

Kursiyerler meydana gelen her türlü bilgi ve adres değişikliklerini en çok 1 (bir) hafta içinde Mesleki ve Teknik Açık öğretim Okuluna bildirmek zorundadırlar.

Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış veya yanlış ya da eksik e-posta vermiş olan kursiyerler dosyalarında mevcut olan en son adreslerine bilgilendirme yapılmış olması halinde kendilerine bilgilendirme yapılmadığını iddia edemezler.

Yürürlük 

MADDE 18. Bu madde dahil 18 (onsekiz) maddeden oluşan bu uygulama yönergesi, protokol ile birlikte taraflarca 03/02/2012 tarihinde iki nüsha olarak imzalanmıştır.

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME       TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ 

         GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                 FEDERASYONU       

                              Genel Müdür                                           Yönetim Kurulu Başkanı 

              Doc. Dr. Mustafa Kemal BİÇERLİ                                Hacı Ali TAYLAN